Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 4 390 257 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините, за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

2 179 487 лв. ще бъдат предоставени по Национална програма (НП) „Осигуряване на съвременна образователна среда“. 722 336 лв. са предвидени за финансиране на 17 общински професионални гимназии и средни училища за модернизиране на материално-техническата им база. Целта е учениците да имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия.

По втория модул за „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ 81 общински училища ще получат сумата от 757 818 лв. за оборудване и обзавеждане на стаи за дейности по интереси, осигуряване на консумативи и материали за работа в часовете, осигуряване на книги и игри за работата на децата и учениците. Максималната стойност на всеки проект ще е 10 000 лв.

По модул 3 - „Библиотеките като образователна среда” с 699 333 лв. ще бъдат финансирани проектите на 130 общински училища, като със средствата ще бъдат закупени книги в съответствие с интересите на учениците и ще се изграждат кътове за четене.

483 242 лв. се предоставят по НП „Успяваме заедно“. По модул „Хубаво е в детската градина“ с 311 543 лв. за 159 детски градини ще бъдат закупени книги за методическа подкрепа на учителите, книги и играчки за децата, материали за обогатяване на средата, средства за закупуване на материали и консумативи за изпълнение на проектните дейности, възнаграждения на педагогически специалисти.

По модул „Иновативна детска градина“ се предоставят 158 200 лв. за финансиране на одобрените проекти на 46 детски градини. Те ще имат възможност да наемат други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина.

По модул „Обединени за качествено предучилищно образование“ с 13 499 лв. ще се създават обединения (клъстери) от институции в системата на предучилищното и училищното образование.

С 493 271 лв. по НП „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“ класните ръководители в 176 общински училища ще получават допълнителни възнаграждения за допълнителна работа за привличане на родители в училищния живот и социализация на учениците в училищна среда, както и ежедневното им присъствие в училище, за закупуване на материали и книги, които да подпомагат работата на учителите.

По НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие“ се предоставят допълнително 1 234 257 лв. С 1 110 024 лв. 47 центрове за подкрепа на личностно развитие и 3 астрономически обсерватории ще бъдат оборудвани с нови кабинети за работа по избраните от тях направления - наука, технология, изкуства, спорт, зали за проектиране на изкуствено звездно небе.

По втория модул от програмата 12 ученически общежития ще получат средства в размер на 97 344 лв. за обзавеждане и оборудване на стаи за занимания по интереси.

По модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности“ 6 центъра за подкрепа на личностно развитие ще получат 26 889 лв. за организиране на училищни форуми и ученически проучвания и представяне на професии.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.