По повод Световния ден на доброволния кръводарител, който светът отбеляза за 20-ти път на 14 юни 2024 г., академичното ръководство на Технически университет – Варна получи благодарствена грамота и плакет за цялостен принос в доброволното и безвъзмездно кръводаряване. Церемонията, проведена в Юнашкия салон във Варна, беше организирана от Регионалния център по трансфузионна хематология – Варна под мотото: "20 години празник на даряването: благодарим на кръводарителите!".

На събитието присъства доц. д-р Павлина Наскова, зам.-ректор „Административна и стопанска дейност“ в ТУ – Варна, която прие наградата и благодари за признанието, като подчерта ангажираността на академичния екип и студентската общност в организираните инициативи и кампании за кръводаряване. Тя увери партньорите, че университетът ще продължи традициите на гражданска и социална отговорност, допринасяйки за подобряване на здравето и благополучието на общността.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.