ХII Национален събор на читалищата в Бяла трябваше да започне тази вечер, но организаторите му в последния момент прецениха, че е необходимо да го отложат. В специално съобщение те известиха участници и гости, че проявата се отлага за по-късна дата. От общината в морския град уточниха, че след обсъждане на всички възможни варианти за провеждане не събитието, са стигнали да крайния извод за отлагането му. Причината - сериозният ръст на новозаболелите от COVID-19 за последните дни в цялата страна и удължаването на извънредната епидемиологична обстановка до 15 юли.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.