Откриха изцяло обновената Детска градина „Щурче” в с. Приселци, община Аврен. Тя бе реконструирана по проект, който се осъществи за около 10 месеца и погълна близо половин милион лева.

Сред гостите на откриването бяха кметът на общината Емануил Манолов, който дойде заедно със своя заместник Боян Георгиев, Светлана Георгиева – председател на ОбС – Аврен, кметът на селото Слави Кирязов и др.

Детското заведение тук има завидна история. Още в началото на демократичните промени през 1990 г. за нуждите на децата се използва стара къща, останала от някогашното АПК. Дотогава децата са посещавали детските градини в съседните села.

Поради нарастващия брой на малчуганите, които се раждат тук обаче през 2004 г. градината се премества в сградата, която някога е била предназначена за поликлиника.

Едва сега, с реализацията на този проект, финансиран от Държавен фонд „Земеделие”, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и със средства от образователното министерство, както и от община Аврен, децата в с. Приселци вече имат свой просторен и красив дом за игри и забавления.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.