Студентите в Икономически университет – Варна вече имат нова компютърна зала за електронни спортове. Изграждането на специализираното място за развитие на компютърните умения на младите хора стана възможно благодарение и на подкрепата на Райфайзенбанк България.

Официалното откриване на залата ще се състои на 19.01.2021 г. в 11.00 ч. с участието на ректора проф. д-р Евгени Станимиров и Христо Рафаилов – регионален мениджър за Североизточна България в Райфайзенбанк. Ще се проведе и двубой между два отбора от студенти в ИУ – Варна на новия шутър на Riot Games: Valorant.

Събитието ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки и ще бъде излъчвано онлайн в официалия Youtube канал на ИУ – Варна. Вие ще можете да го проследите на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=PQJMeS3bufw&feature=youtu.be.

Конкретният повод за настоящото партньорство между ИУ – Варна и Райфайзенбанк беше програмата за отбелязване на 100-годишния юбилей на университета, в която академичното ръководство планира изграждане на кътове за учене и отдих на студентите. Т

ъй като младите хора се нуждаят от места, където да могат да творят, да общуват, да се развиват, това вече ще бъде възможно и в залата за електронни спортове. Плановете на Студентския съвет предвиждат и създаването на университетски отбор за участие в състезания с комютърни игри – един от най-бързо еволюиращите и набиращи популярност спортове сред младите хора в технологично развитите общества.

Затова благодарим на Райфайзенбанк, която многократно е отличавана като една от най-социално отговорните компании в България, а в обсега на нейната корпоративна отговорност винаги са били и темите за образованието и социализирането на младите хора в страната. За да отговори на техните интереси и през 2021 г., за четвърта поредна година компанията ще реализира инициативата „Часът на банката“ с акцент иновациите, дигиталното банкиране и информационната сигурност, а това е още една линия за партньорство с ИУ – Варна в полза на студентите и обучението им.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.