Проведе се финална пресконференция по проект „Черноморска електромобилност“. Домакин на срещата беше Община Каварна, която е и водещ партньор по проекта, обединил усилията на шест черноморски общини - Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско да се адаптират към променящия се климат и да намалят емисиите си чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители.

Проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Eлектромобилност“ се реализира в периода 31.03.2023 г. - 30.04.2024 г. с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Норвежката компания за изследвания и иновации Smart Innovation Norway AS, като партньори по проекта указаха необходимата техническа експертиза за постигане на резултатите по проекта. Целта на проекта беше чрез поредица от обучения, проучване и взаимстване на добри практики от държавите донори да се подобри капацитета на местните власти за планиране на обществено приемливи политики свързани с адаптацията, прилагане на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени.

На територията на общините-партньори се изгради "Черноморски коридор за електромобилност" чрез монтиране на зарядни станции. Чрез новоизградената инфраструктура, свободното зареждане на електрически превозни средства на граждани и туристи е достъпно по цялото българско Черноморие. В рамките на проекта бяха закупени по един електромобил за всяка от шестте общини, които вече се ползват за общински социални дейности. Разработено е мобилно приложение, което свързва зарядните станции и дава информация за тяхното местоположение и статус в реално време.

За подобряване капацитета на общинските служители в партньорските общини бяха проведени две специализирани обучения: преразглеждане и оценка на ефективността на общинските стратегически планове и мерките, които вече са предприети за смекчаване и адаптация към климатичните промени; подобряване на експертизата им в областта на планиране на мерки за климатичните промени. Общинските експерти се запознаха с постиженията на Норвегия в разработването и прилагането на иновативни мерки за адаптация към климатичните промени на местно ниво, с акцент върху транспорта, по време на проведено работно посещение в град Халден, където е седалището на норвежкия партньор.

Експертите на АБЧО разработиха за шестте общини - партньори по проекта Общински план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата до 2030 г., вземайки предвид основните стратегически документи на европейско и национално ниво, както и секторни и хоризонтални документи, свързани с политики по изменение на климата и адаптация към климатичните промени.

На разработената по проекта интернет страница www.bse-mobility.eu и в социалната мрежа www.facebook.com/BlackSeaEmobility са достъпни подкасти за екологичните и икономическите предимства за електрическите автомобили, полезни съвети и информация за зарядна инфраструктура. На електронната страницата по проекта има добри примери от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво под формата на кратки интерактивни видео филмчета.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.