С решение от днес на Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия всички училища на територията на община Провадия преминават към онлайн обучение от 11 ноември, което ще продължи до 24 ноември. Преустановяват се и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата.

Преустановяват се всякакви форми на дейности работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната форма.

Ограничават се посещенията на децата в детските ясли и детските градини, като по възможност в детското заведение се приемат деца, които нямат възможност да бъдат изолирани в дома си с родител или възрастен човек.

При приемането на децата в детското заведение, задължително да бъде извършвано мерене на температурата от медицинско лица. При констатиране наличието на симптоми на остра вирусна инфекция да се уведомят незабавно родителите на детето и то да бъде изведено в най-кратък срок от детското заведение.

Сред въведените мерки в общината е забрана за посещение на пенсионерски клубове и нареждане работодателите да въведат дистанционна форма за работа за служителите си.

С решение на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии от 7 ноември до 22 ноември във Вълчи дол се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Ограничават се посещенията на децата в детските ясли и детските градини, като по възможност в детското заведение се приемат деца, които нямат възможност да бъдат изолирани в дома си с родител или възрастен човек. При приемане на децата в детското заведение задължително да бъде извършено мерене на температура от медицинско лице.

При констатиране наличието на симптоми на остра вирусна инфекция да се уведомят незабавно родителите на детето и то да бъде изведено в най-кратък срок от детската градина.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.