В изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Община Суворово осигурява топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и социална изолация са в затруднение да се погрижат сами за прехраната си, съобщиха от Областния информационен център във Варна, цитиран от Агенция “Фокус”. Проектът "Топъл обяд в община Суворово“ е на стойност 275 424 лв. Бенефициент е местната администрация.

Потребители на услугата са лица и семейства без доходи, възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тях и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане; хора с ниски доходи, които поради увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни.

Жителите на общината могат да подават заявления за включване в целевата група през целия период на реализиране на процедурата при кметовете и кметските наместници по населените места и в сградата на Домашен социален патронаж. Максималният брой потребители на услугата е 100 души от девет населени места в Община Суворово.

Продължителността на проекта е до 30.09.2025 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.