40 ученици ОУ „Св. П. Евтимий“ ще получават топъл обяд по програма на БЧК-Варна, която стартира от утре.

Тя се провежда в рамките на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК в страната и се финансира с 9052 лв. изцяло набрани с дарения. С оглед усложнената епидемиологична обстановка със съдействието на Община Белослав е предвиден и вариант за предоставяне на топлия обяд в дома при преминаване на дистанционна форма на обучение, уточняват от БЧК-Варна.

Планирано е осигуряването на топъл обяд на 40 ученици в ОУ „Св. П. Евтимий“ за 73 учебни дни. Учениците са подбрани от училищна комисия, в партньорство със социалните работници в Белослав по критерии, посочени в Правилника на БЧК за предоставяне на храна. Подбрани са ученици в риск - без родители; с един/двама безработни или с увреждане родители/настойници, осиновители, попечители/; ученици, застрашени от отпадане от образование.

Програма „Топъл обяд“ на БЧК Варна предвижда и допълнителна подкрепа за учениците и техните родители чрез подпомагане на семейства в уязвимо положение с хуманитарни помощи, хранителни пакети от благотворителни кампании или финансово чрез Фонд „Милосърдие“ на БЧК, съобщава Радио Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.