Днес председателят на УС на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Димитър Димитров и кметът на община Вълчи дол Георги Тронков подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрено проектно предложение от ДФ “Земеделие”.

Проектът на община Вълчи дол е за доставка на оборудване и обзавеждане за ОУ "Св. Иван Рилски" в с. Червенци. Той е на стойност 12 980 лв. Изпълнението му трябва да приключи до 30.06.2023 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.