Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение по пакета REACT-EU - първото досие по политиката за сближаване, предназначен да помогне на най-засегнатите региони в ЕС от пандемията с коронавируса.

Чрез него ще бъдат осигурени 47,5 млрд. евро за следващите две години, като средствата ще бъдат предоставени чрез европейските структурни фондове.

Според постигнатата договорка 37,5 млрд. евро ще бъдат отпуснати за 2021 година, а останалите 10 млрд. - през 2022-ра.

Страните-членки ще могат да се възползват от тях до края на 2023 година със задна дата от 1 февруари 2020-а, тоест, ще могат да се покриват вече извършени разходи по възстановяването от пандемията, обясни евродепутатът Андрей Новаков, който е съдокладчик по досието.

Той даде пример как парите ще бъдат използвани в България:

„Ще насочим средствата през съществуващи оперативни програми, така че ще има нулева бюрокрация - например през Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще се осигури плащане на медицински персонал, подкрепа за наети лица и самолети лица, през Оперативна програма „Региони в растеж“ ще се предостави оборудване и консумативи за болници и лаборатории, през програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се подпомагат малки и средни предприятия, които бяха тежко засегнати от тази криза.

През програмата, която инвестира в наука и образование, ще се насочи финансиране за дистанционно обучение в училищата, тъй като много от училищата в страната ни са затворени в момента“.

За да влезе в сила, споразумението трябва да бъде одобрено от Съвета на Евросъюза и Европарламента. То обаче е в пряка зависимост от одобрението на бюджета на ЕС и възстановителния фонд, на които Унгария и Полша наложиха вето.

"Отговорността е на Съвета, който трябва да изглади вътрешните си противоречия, без да взема за заложник бюджета на ЕС", подчерта Новаков, цитиран от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.