На извънредно заседание Висшият съдебен съвет закри още 38 районни прокуратури.

Така от началото на следващата година районните прокуратури във всички по-малки градове стават териториални отделения. Извън тази реформа остават само районните прокуратури в софийския регион.

Реформата започна в мандата на Сотир Цацаров със закриването първо на 11, а после - на още 25 структури. Те стават част от районните прокуратури в областните градове, в които попадат.

Преди финализирането на процеса на окрупняване на прокурорските структури Атанаска Дишева прояви интерес към ефекта от първите му два етапа, но ѝбеше препоръчано да прочете Годишния доклад на държавното обвинение за миналата година - данните в графата „Натовареност“. На настойчивостта ѝ за сравнителна информация преди и след окупирането, главният прокурор Иван Гешев ѝ отговори, че внесеното предложение не било от компетентността на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Заседанието на съдебния кадровия орган се проведе дистанционно, каквато е практиката от началото на март, припомня “Радио Варна”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.