Още 282 дружества получават средства за запазване на заетостта по новия дизайн на мярката 60 на 40 - това става ясно от публикуван от Националния осигурителен институт списък за поредния транш по помощта. Така общо подпомогнатите до момента фирми стават над 2200. Новият дизайн на мярката ще действа до 30 септември, а акцентът му е върху секторите хотелиерство и ресторантьорство.

Изплатените средства са за запазване на заетостта за юли и август. От публикувания от НОИ списък с работодатели става ясно, че фирма "Нурсан-Локомотив" за производство на автомобилни кабелни системи и акумулаторни кабели получава помощи за най-много работещи - 893, следвана от веригата за бързо хранене "Сън фуд - България" за 640 души.

Сред получателите на средства са също клонове на профилактика, рехабилитация и отдих, както и превозвачески фирми.

С новия дизайн на мярката 60 на 40 отпадна изискването работодателите да са платили всички данъци и осигуровки за 2020 година с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими. Задълженията им към държавната хазна трябва да са платени до 31 декември 2019 година. Първото плащане на фирите по новия дизайн беше направено на 20 август, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.