Новата учебна година във Варна ще започне с въвеждането на модела за работа „Едно към едно" в още 18 паралелки. Това е модел, при който всеки ученик и преподавател разполага с лично електронно устройство за учене.

Община Варна първа в страната създаде програма и подкрепи финансово училищата за въвеждането на този начин на работа. Така общо обхванатите деца ще станат над 1000, а повече от 200 преподаватели от 13 училища преминаха през серия от обучения за работа с технологиите на Google.

Това обяви кметът на Варна Иван Портних при откриването на Втория международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“, който се провежда до 9 септември във Варна.

Организатор на събитието е дирекция "Образование и младежки дейности" на Община Варна, в партньорство с МОН, НСОРБ и други институции в морската столица. Форумът се провежда в Икономическия университет, а в него участват над 200 експерти от 9 държави - България, Румъния, Финландия, Полша, Испания, Кипър, Гърция, Турция, Италия. Свои представители имат Съюзът на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование и Синдиката на българските учители.

Кметът Иван Портних припомни още, че миналата година Варна се присъедини към градовете с Google - референтни училища чрез Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи - най-новото в града, което ежедневно използва дигиталните технологии за обучение на учениците по всички предмети. "Като Град на Знанието и привлекателен център за обучение, на Варна и отива да бъде домакин на събитие, поставило в центъра на своето внимание качеството на образованието чрез дигитализация", заяви Иван Портних и пожела успех на срещата.

По време на форума на място или онлайн участниците ще споделят опит по теми, свързани с предизвикателствата и новата философия на образованието, обучението на децата, родени в ерата на дигитална трансформация, възможностите за повишаване качеството на образованието и съвременните модели на обучение.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.