Нови пагони бяха връчени на 8 военнослужещи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. С военно звание „капитан II ранг“ вече е Николай Данаилов, който бе назначен за старши помощник-началник на отдел „Учебна дейност“ в Морско училище.

В главен старшина бе повишен старшият инструктор-специалист в звено „Специална подготовка“ в Старшинския колеж към ВВМУ – Христо Христов.

Шест дами в униформа също получиха нови пагони.

Звание „старшина I степен“ бе присвоено на: Анелия Василева, Ваня Стамболова, Екатерина Дянкова, Наталия Златева, Пламена Иванова и Теодора Георгиева. Те са част от състава на различни отдели и служби във флотската Алма матер.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.