Състав на Варненския окръжен съд призна 29-годишния подсъдим за виновен за това, че дал подкуп от 40 лева на полицейски служител, за да не го провери като водач на МПС.

Мирослав В. извършил престъпното деяние на 23 януари тази година. За това си деяние той бе осъден на 8 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване съдът отложи с изпитателен срок от 3 години, както и глоба в размер на 100 лева. В полза на държавата се отнемат и парите от подкупа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.