66-годишен медик бе признат за виновен по повдигнато спрямо него обвинение в документно престъпление по чл. 311, ал. 1 от Наказателния кодекс. Той получи наказание от 3 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок.
Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 15 юли м.г. в качеството си на длъжностно лице – лекар в кабинет към един от диагностично-консултативните центрове във Варна, в кръга на службата си е съставил официални документи – амбулаторен лист и болничен лист за временна нетрудоспособност, в които удостоверил неверни обстоятелства. Целта била документите да бъдат използвани като доказателство за тия обстоятелства и да оправдаят неявяването на свидетел в насрочено съдебно заседание. Тези документи в крайна сметка не изпълнили предназначението си, поради своевременно разкриване на деянието и образуване на наказателно производство по случая.
Присъдата на Районен съд – Варна, подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд, съобщиха от отдел „Връзки с обществеността“ на ведомството.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.