Варненският районен съд одобри споразумение, с което на 19-годишен младеж бе наложено условно наказание за извършен от него грабеж като непълнолетен като непълнолетен в магазин от широкия център на Варна, съобщиха от Варненския районен съд.

Младежът бе осъден на шест месеца лишаване от свобода, отложено с 1 година и 6 месеца изпитателен срок.

Вечерта на 23 ноември 2018 година, непълнолетният, на връщане след втора смяна от училище, решил да извърши грабеж на оборотни средства от хранителен магазин, където знаел, че на смяна работят жени. Без да сподели намеренията си, той накарал свой съученик да купи нещо дребно от набелязания магазин, за да разбере дали в магазина има хора.

След като се убедил, че вътре няма клиенти, влязъл, облечен в анорак с качулка и заплашил с носения от него въздушен пистолет двете продавачки край касата. Хвърлил черна торба на щанда и им наредил да слагат вътре оборота. Последвал отказ, а една от продавачките опитала да измъкне пистолета от ръцете му, при което част от него се счупила. Непълнолетният успял да бръкне в чекмеджето под щанда и да измъкне от там сума от 560 левa, след което побягнал. Собственикът на обекта, който бил в друго, вътрешно помещение подгонил грабителя, но не могъл да го настигне и подал сигнал в полицията.

Младежът е с чисто съдебно минало. Нанесените от грабежа имуществени щети към момента са обезпечени. Споразумението е окончателно и влиза в сила веднага.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.