На 25.11.2020 г. съдът одобри споразумение между Окръжната прокуратура във Варна и защитата на четири израелски гражданки, обвинени в контрабанда на наркотични вещества.

На 09.09.2020 г. подсъдимите, по на 21 и 22 години, гражданки на Държавата Израел, пристигнали на Летище Варна. Носили със себе си общо 93.330 кг. (деветдесет и три килограма и триста и тридесет грама) тревиста маса, съставляваща растението „КАТ“ (Catha edulis). То съдържа високорисковото наркотично вещество „катинон“ и рисковото наркотично вещество „катин“, представляващи субституиран амфетамин. Оценено е на обща стойност 2799900 (два милиона седемстотин деветдесет и девет хиляди и деветстотин) лева.

Повдигнато им е обвинение за престъпление по чл. 242, ал.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от десет до петнадесет години и с глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева.

Съдът е одобрил споразумение, с което им е наложено наказание при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК – многобройни смекчаващи вината обстоятелства позволяват да се определи наказание под най-ниския предел, предвиден в закона. Споразумението допуска приложението на чл. 55 от НК и когато не са налице такива обстоятелства (чл. 381 ал.4 от НПК).

Така за описаното деяние всяка от подсъдимите получи наказание лишаване от свобода за срок от три години, чието изтърпяване е отложено с максималния пет-годишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 50000 лв.

Подсъдимите ще заплатят и разноските по делото в общ размер на 6 147.99 лева. Предметът на престъплението и куфарите, в които той е бил транспортиран са отнети в полза на държавата и ще бъдат унищожени.

Одобреното от съда споразумение има правната стойност на влязла в сила присъда.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.