Близо 5 000 публикации в местни и национални медии и в портала eufunds.bg има Областният информационен център - Варна от създаването си през 2011 г. насам. Само от началото на годината техният брой е 1 607. За периода над 68 500 граждани, фирми, организации и представители на институции са потърсили услугите на ОИЦ-Варна.

На място в офиса, по време на събития, по телефон или на електронна поща те са получили актуална и пълна информация за финансовите възможности по ЕСИФ. Центърът е провел 274 успешни публични събития във Варна и общините от областта. Участвал е във всички общи инициативи на Мрежата от 27-те Областни информационни центъра.

Фейсбук групата Областен информационен център - Варна достигна 2 400 членуващи. 65,5 % от тях са жени, останалите са мъже. Макар че е затворена, към нея има постоянен интерес и нови заявки от желаещи да се присъединят. Освен текстове, свързани с дейността на ОИЦ-Варна, в групата се публикуват всички нови и актуални възможности за европейско финансиране.

Членовете на групата са от Варненско, от други български градове – София, Бургас, Добрич, Пловдив, Русе, Шумен, както и от по-малки населени места като Гоце Делчев, Разград и Исперих. Публикуваната информация се следи и от наши сънародници в чужбина – Великобритания, Германия, Австрия, Белгия, САЩ, Нидерландия, Турция, Испания, Обединени Арабски Емирства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.