Областният информационен център - Варна проведе среща с потенциални бенефициенти в община Девня, в която се включиха представители на местната администрация, бизнеса, както и други заинтересовани.

По време на събитието беше представена дейността на Областния информационен център - Варна и услугите, които предоставя. Аудиторията бе запозната с актуални възможности за европейско финансиране.

Интерес беше проявен към процедурата „Детски кътове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., която цели предоставяне на възможности за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите чрез осигуряване на детски кътове на работното място.

Представители на местни фирми отправиха въпроси за очакваните процедури по ОПИК, свързани с подпомагане на малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от пандемията: „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ и „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По време на срещата бяха коментирани и теми, касаещи новата МФР и очакванията за следващия програмен период 2021-2027 г. Всички присъстващи получиха материали, които издава Областният информационен център-Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.