За по–малко от година варненската търговска гимназия прие учениците в нова, модерна сграда. Парите, в размер на милион и 200 хиляди лева, бяха отпуснати по европейска програма и собствено финансиране на ресорното министерство и от община Варна. Днес тя бе официално открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. 

Целта на проекта е да подобри цялостната образователна инфраструктура на варненската търговска гимназия "Г. С. Раковски“.

Сградата на учебния корпус на гимназията е част от групов паметник на културата с местно значение. По време на ремонта бе обновена покривната конструкция, поставена инсталация - отоплителна, електроинсталация и ВиК.

Бяха създадени условия за достъп на хора с увреждания. С нова визия са сградите на учебен корпус и на физкултурния салон. Спортната площадка също е ремонтирана.

Изградиха се нови санитарни помещения в учебния корпус, реставрира се фасадата на сградата и дворната чешма. Припомняме, че тя е изградена през 1888 година. Чешмата не работеше повече от 30 години.

Точно на Кръстовден тя потече, като поличба за здраве и благословия, казаха от учебното заведение. Ръководството на Търговската гимназия е осигурило диспенсъри за дезинфекция, а при хубаво време в двора на училището се изнасят открити уроци, съобщи "Днес+".

Снимки: "Днес+"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.