Съветниците от ПК „Транспорт“ одобриха икономическата рамка на обществения превозвач във Варна за 2021 г. Възнаграждението на километър маршрутен пробег е в размер на 10 102 000 лв., или 1,01 лв./км, стана ясно на днешното заседание на комисията.

Транспортната задача за периода януари –декември е в размер на 10 млн. км. Изминатите километри са с 600 хил. км по-малко в сравнение с предходната година, което се дължи на разредения график на движение на превозните средства заради пандемията.

„До началото на май пробегът на варненските автобуси и тролейбуси е 3,1 млн. км. Надяваме се през следващите месеци да компенсираме намалението и до края на годината да достигнем 10 млн. километра“, каза по време на заседанието изпълнителният директор на „Градски транспорт“ инж. Злати Златев.

Приходите от билети и предплатени карти от автоматизираната билетна система дневно в делнични дни са в размер на 40 000 лв., а в празнични – около 25 000 лв. Това допълни инж. Младен Иванов, директор на общинското предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ТАСРУД), което управлява новата тикет система.

За годината очакваните постъпления от продажбата на месечни карти, издавани от „Градски транспорт“, са близо 3,5 млн. лева.

Най-голямо перо в разходната част са средствата за заплати и осигуровки на служителите в дружеството в размер на 19,3 млн. лева. Планираните разходи за гориво и енергия, както и за резервни части и техническа поддръжка са около 8,1 млн. лева, бе съобщено още на днешното заседание.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.