Ще бъде изградена очна банка за трансплантации във Варна Това съобщи проф. д-р Христина Групчева, управител на Очната болница в града. В момента документите за акредитация за внесени в здравното министерство.

Според д-р Групчева, става въпрос за трансплантация, която може да се осъществи както чрез стволови клетки от самия пациент, така и от от трупен донор. “Разполагаме със специален микроскоп, който е в състояние да изследва тъкънта дистанционно - без да контактува с нея. След това на пациентите можем да направим съответните изследвания на живо и така се осъществява много по-прецизна хирургия на окото”, допълни д-р Групчева пред Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.