Седмото заседание на Общинския съвет във Варна започва в 10 часа. Съветниците ще обсъдят и гласуват присъждането на Голямата награда „Варна“ и наградите „Варна“ в сферите на културата, науката и образованието.

Голямата награда „Варна“ ще бъде присъдена на Петър Тодоров – за ярки постижения и принос в изследването и съхраняването на паметта за културата на Варна в 8-томната поредица „Енциклопедия Варна“.

Ще бъдат гласувани и предложенията за почетен гражданин на морската столица. Номинирани са проф. Красимир Иванов, Надежда Парушева, Мариус Донкин и Николай Увалиев.

Очаква се екипът на БНР - Радио Варна да получи награда „Варна“ за оригиналния замисъл да отбележи 85-годишнина на обществената медия през 2019 година с 85 специални събития, ориентирани към цялата варненска общественост.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в Летния театър на Деня на Варна – 15 август.

Заседанието ще бъде излъчвано пряко на интернет страницата на Общинския съвет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.