За шестнадесета поредна година Община Варна ще финансира проекти на неправителствени организации по програма „Младежки дейности”, a oт 18 юни, електронната платформа е отворена за подаване на проектни предложения на адрес platform.is-vn.bg.
По програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации ( с клон или секция във Варна), които осъществяват дейността си на територията на общината. Приоритетни през тази година ще бъдат идеи, свързани с младежко предприемачество и опазване на околната среда. Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност минимум три месеца и да обхваща периода от 15 юли до 15 октомври, допълва “Moreto.net”.
В електронната платформа са публикувани: Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, указания за подаване и отчитане на проектните предложения и всички необходими документи за кандидатстване. Срокът е до 10:00 ч. на 02.07.2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.