Община Варна избира фирма, която да предоставя услуги по предварително третиране на отпадъците. Договорът с предишната фирма, който е бил с действие 10 години, е изтекъл на 26 май тази година, съобщи Радио Варна. Още през месец февруари е инициирано възлагане на обществена поръчка, но не са се явили кандидати. Направени са пазарни проучвания, а новата цена за третиран тон отпадък е значително по-ниска от тази, която е плащана досега на фирмата изпълнител.

На завода в Езерово е плащано по 67.83 лева за входящ тон отпадък. Това каза експерт от община Варна от дирекция "Екология и опазване на околната среда".

Проверка на ДАНС на договора за третиране на отпадъци на община Варна и публикации в интернет, предизвикаха брифинг на кмета на града Иван Портних и Атанас Стоилов - кмет на Аксаково, на чиято територия се намира депото за отпадъци в село Въглен.

Утре изтича срокът за пряко договаряне, и ако не се яви желаещ да третира отпадъците на морската столица, общината ще обяви нова процедура. Дотогава отпадъците на града се депонират в село Въглен, което има достатъчно капацитет - обясни Иван Портних - кмет на Врана.

Беше уточнено, че цената за обработка на тон отпадък е близо 68 лева в завода и 17 лева за тон на депото във Въглен.

Остатъкът от парите, които общината плаща за депото във Въглен, се връщат обратно в общинския бюджет. По Закона за управление на отпадъците се плащат отчисления по 89 лева на тон, които са целеви и се използват за екологични дейности.

Кметът Портних  увери, че временната мярка с използването на депото в село Въглен е удачна. В момента средствата, които са като отчисления над тези 17 лева, са средства, които общината получава за различни дейности регулярно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.