Община Варна се включи в двудневен международен онлайн семинар на тема „Младеж, дигитално неравенство и гражданство“. Проектът се реализира съвместно с община Марсилия и TheMayor.EU, а партньори са Ротердам, Генуа, Клуж-Напока, Хамбург и Марсилия.

Събитието е първи от поредица от шест семинара по европейския проект EUDIGIT – Европейски дигитални граждани. Сред целите на инициативата са преодоляване на дигиталните различия в градовете, засилване на чувството за европейско гражданство и създаване на дигитални политики.

По време на срещата експерти и представители на младежки неправителствени организации представиха политики и практики за намаляване на цифровото разделение, онлайн обучението, за възможностите на социалните мрежи за засилване на чувството за принадлежност към ЕС.

Внимание бе отделено на дигиталното неравенство в контекста на кризата, предизвикана от COVID, насоки за преодоляване на последиците от нея и мястото на младежите в тях. Практиките и инициативите, споделени по време на уебинара могат да бъдат разгледани тук .

Предстои изработване на брошура с информация по темата и подготовка на следващото събитие по проекта на тема „Възрастни хора, дигитално разделение и гражданство“, което ще се проведе през месец юни 2021 г. Проектът EUDigit се финансира по програма „Европа за гражданите“.

Той предвижда още организиране на дискусионни форуми в областта на дигиталното изключване на възрастните хора и хората с увреждания, дигиталното разделение между селските и градските райони, дигитални политики и комуникация до месец ноември 2022 г., съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.