Шест товарни електрически велосипеда, осигурени по европейския проект “Товарно колело, променящо града” (City Changer Cargo Bike), бяха представени днес във Варна. "Стойността на един такъв велосипед в чужбина е 4 000 евро, а тук - около 4 000 лв.

Този вид превоз на стоки е най-разпространен в Дания, Нидерландия, Белгия. Велосипедите са с различна вместимост, като товароподемността им е до сто килограма. Ще може да ги използва всеки, който се запише при нас, тестовият период е десет дни.

Ще бъдат предоставени безвъзмездно на наши съграждани и фирми, които имат интерес, а след това ще могат да си купят такива - от чужди доставчици или от производителя, който е от Варна и с който ние имаме договорни отношения", обясни Младен Иванов, ръководител на проекта и управител на ОП "Общински паркинги и синя зона".

Осигуряването на товарните електрически автомобили е част от политиката на община Варна за стимулиране на екологичния транспорт в града. Целта е да се внедри новаторски подход при извършването на различен вид доставки на територията на града, като постепенно се наложи товарният велосипед като удобен вид превоз за извършване на услуги, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.