Община Варна осигурява допълнителна патронажна грижа за 898 лица с цел ограничаване на разпространението на коронавируса. Предоставянето на дейности за граждани започва от днес – 22-ри юни в изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Срокът за изпълнение на проекта 31-ви декември 2020 г.
Дейностите по проекта са насочени към възрастни хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица поставени под карантина от здравните власти и членовете на техните семейства, както и самотни родители на деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. Чрез дейностите по проекта в домашна среда се цели ограничаване на контакта между гражданите и подпомагане на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Нуждаещите се могат да получат подкрепа за закупуване със собствени средства и доставяне по домовете на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със собствени средства. Услугите ще бъдат предоставяни ежедневно, през работните дни от седмицата, уточняват от "Moreto.net".
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.