Община Вълчи дол кани гражданите на обществено обсъждане, което ще се проведе на 09.10.2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на общината, свързано с поемането на нов общински дълг.

В поканата още се казва, че на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, отправям настоящата покана до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Вълчи дол могат да участват в общественото обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от община Вълчи дол, при следните параметри:·

- Размер на дълга – до 700 000 /седемстотинхиляди/ лева.

·- Валута на дълга - лева

- Цел/предназначение: Рефинансиране на съществуващ дълг (текущия овърдрафт кредит).

- Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит.

· Срок на дълга – до 5 години.

· Начин на обезпечение на кредита – особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Вълчи дол, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Вълчи дол, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква “б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Вълчи дол, като настоящите и бъдещи вземания за наличностите по сметката също са обект на особения залог.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.