Министерството на образованието предостави безвъзмездно на община Вълчи дол нов училищен автобус.

Броени дни преди началото на учебната година започна поетапното обновяване и попълване на училищния автопарк.

Предстои новият „Ситроен Джъмпер” да бъде включен в училищната транспортна схема за превоз на ученици от населените места в общината към училищата и детските градини за учебната 2020 - 2021 година, съобщиха от общината.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.