Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с Covid-19, кметът на община Суворово Данаил Йорданов разпореди със заповед редица ограничения, свързани с разпоредбите на здравното министерство.
Въвеждат се временни противоепидемични мерки на територията на пазара в града, считано от днес, 23.10. 2020 г.

Създава се организация, която да осигури физическа дистанция от 1,5 метра между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. Изисква се поставянето на видно място информационни табели, които да информират посетителите на пазара и търговците за задължението да спазват физическа дистанция и носене на защитни маски на лицето.

Според кметските разпоредби всички търговци задължително трябва да използват дезинфектанти и защитна маска за лице или предпазен шлем. От друга страна, посетителите на пазара в града ще са задължени да използват защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.