Новият социален проект, по който община Суворово започва работа, е насочен към възрастните, тежко болни лица и поставени под катантина от коронавирус. С негова помощ ще бъдат предоставяни социални услуги, в ситуация на Covid-19.

тази цел общината обяви прием за набиране на потребители на социални услуги по операция на “Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания”. Те ще могат да доставят храна, хранителни продукти, включително и лекарства, закупени със средства на потребителите. Ще им се подпомага и при заплащането на битовите сметки (с техни средства), подаване на заявления и получаване на административни услуги.

Проектът е свързан с Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.