Пълна готовност за зимния сезон обяви община Долни чифлик. На финала са и обществените поръчки с фирмите за поддръжка на пътищата за предстоящата 2021 година, каза Красимира Анастасова, кмет на общината.

Проблемните участъци в района са от с.Солник в посока с. Булаир, където се получават най-много снегонавявания. Проблемен е участъкът и от с Голица в посока местност Гермето, където ще бъдат положени близо 200 метра защитни съоръжения, които да предотвратяват снегонавяванията. Като цяло нямам притеснение за зимния сезон, каза още Анастасова, цитирана от Радио Варна.

Община Долни чифлик ще получи средства за ремонт на улици в три от селата на територията си. Парите са одобрени от Министерски съвет от бюджета за преодоляване на бедствия и аварии и са общо в размер на 336 401 лева. Селата са Гроздьово, Горен Чифлик и Венелин, където ще бъдат ремонтирани пътните настилки на улица“Бреза“ в с. Венелин, ул. „Странджа" в с. Горни чифлик и ул. „Мак" в с. Гроздьово.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.