Община Бяла, област Варна, обявява прием на документи за членове на Доброволното формирование „Спасителна група“ към община Бяла с регистрационен номер В – 31 – 01.

Кандидати за доброволци могат да бъдат всички дееспособни навършили 18 години физическо лице, които са клинично здрави, не страдат от психично заболяване и не са осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
 

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на община Бяла в деловодство на общинска администрация, офис № 1 до 17.00 часа на 10.08.2020 г., съгласно приложение № 1 от Наредбата. Към заявлението се прилагат следните документи:
 

1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2 от Наредбата;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
 

Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.
 

Допълнителни разяснения и образци на документи /приложения от Наредбата/ , ще се правят и получават от 8.00 часа до 12 часа и от 13 часа до 17.00 часа, всеки работен ден до 20.08.2020 год. от Служителя по сигурността на информацията, ОМП и ГЗ при община Бяла – Станимир Трендафилов, тел. за връзка 0884 332301.

Крайна дата за подаване на документи 10.08.2020 г.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.