Община Белослав отправя покана за участие в пресконференция за анонсиране на проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците» по Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Тя ще се състои на 20 август 2020 г., (четвъртък), от 10:00 ч. в конферентната зала на общината.
 

Организаторите а припомнят, че проектното предложение е насочено към дейности, свързани с потоците битови отпадъци, за които има малко и недостатъчно разделно събиране, както на територията на страната, така и на територията на община Белослав.

Целта на проекта е насочена към подпомагане постигането на специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци чрез реализиране на дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците.

Въвеждането на системата за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав е насочено към насърчаване на месното население да отделя/събира разделно битови отпадъчни материали, като хартия, пластмаси и др. чрез подобрения в събирането на отпадъци.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.