Община Белослав издаде заповед, с която предупреждава собствениците на пчелни семейства, че в периода от 17 до 26 юли на територията на общината ще се извършват растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”.

Третиранията ще се извършват за времето от 20.00 до 02.00 часа, по следния график:

В периода 17.07-19.07.2020 г. – дезакаризация на тревни площи вкл. детски градини и паркове
17.07.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
18.07..2020 (събота)- с. Разделна
19.07.2020 (неделя)- гр. Белослав

В периода 24.07-26.07.2020 г. – имагоцидна обработка
24.07.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
25.07.2020 (събота) - с. Разделна
26.07.2020 (неделя) - гр. Белослав

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.