Областният информационен център-Варна, бе домакин на двудневно обучение по проект BG14MFOP001-4.002-0005 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ от Програмата за морско дело и рибарство. В срещата се включиха представители на МИРГ, МИГ, на НПО и общини от областта.

По време на обучението беше представен МИРГ „Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и постигнатите до момента резултати. Бяха разгледани теми, свързани с местната общност и подхода „Лидер“. Участниците обсъдиха спецификите и особеностите при подхода ВОМР и повдигнаха въпроси във връзка с трудностите, които срещат експертите от МИРГ при работата с бенефициенти, и проблемите при реализиране на проекти. Бяха изтъкнати предимствата на кандидатстването към МИГ и МИРГ в сравнение с подаването на проектни предложения на национално ниво.

Участниците в обучението обмениха мнения и опит по отношение на работата си, обсъдиха как да оптимизират дейността си и по какъв начин да мотивират потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.