Приходите от нощувки през юли 2020 г. в област Варна достигат 28.6 млн. лв., или с 68.4% по-малко в сравнение с юли 2019 година. Това показват данните от НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Варна“. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани със 75.2%, а от български граждани намалението е само 2.5%.

Пренощувалите чужденци са 58.6 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 56.6%, след тях се нареждат тези от Германия - 17.7%, от Полша - 12.6% и от Чехия - 3.1%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 84.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.3.

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 363 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.0 хил., а на леглата - 51.1 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 19.9%, а на леглата в тях - с 26.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 г., е 514.8 хил., или с 64.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 77.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 203.6 хил. са от български граждани, а 311.2 хил. - от чужденци.

През за отчетния период в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 83.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 46.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.3% от нощувките на български граждани и 9.2% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34.3 и 6.9%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.