Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2020 г. е 1 196 лв., за май - 1 207 лв. и за юни - 1 251 лева. Това показват последните данни на Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел “Статистически изследвания – Варна”.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. - 1 218 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 822 лв., Враца - 1 280 лв. и София - 1 247 лева.

В края на юни т. г. Националният статистически институт отчита намаление с хиляда души на наетите лица по трудово и служебно правоотношение във Варна и областта. По този начин те достигат 145.4 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.7% и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 5.4%.

Най-голямо увеличение се отчита при наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 19.2% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 15.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 20.0 и 13.0%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.