Общият брой на нощувките във Варненска област на всички места за настаняване, регистрирани през май 2020 г., е 10.2 хил. От тях 9.2 хил. са от български граждани, а 1.0 хил. - от чужденци.

Това представлява 96.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната 2019 година. Най-голям е спадът на нощувките (с 98.9%) в хотелите с 4 и 5 звезди. Това съобщават от Националния статистически институт – Териториално статистическо бюро - Североизток отдел „Статистически изследвания - Варна“.

През май 2020 г. в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 96 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата - 7.2 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 62.9%, а на леглата в тях - с 85.4%.

През отчетения период най-много нощувки са реализирали гостите от Италия, Русия, Германия и Франция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.