През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 369 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.6 хил., а на леглата - 52.7 хиляди.

В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 18.0%, а на леглата в тях - с 25.4%. Това показват данните на Националния статистически институт - Териториално статистическо бюро - Североизток отдел „Статистически изследвания - Варна“.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г., е 786.1 хил., или с 49.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 63.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 299.5 хил. са от български граждани, а 486.6 хил. - от чужденци.

През август 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 82.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.2% от нощувките на български граждани и 10.6% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 33.9 и 6.8%.

През август 2020 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Полша, Германия и Украйна. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през август 2020 г. намалява с 37.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 186.3 хиляди. От всички пренощували лица 44.7% са българи, като по-голяма част от тях (44.9%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 103.0 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 71.5%, след тях се нареждат тези от Полша - 8.2%, от Германия - 7.3% и от Украйна - 3.4%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 83.3% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 4.7.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.