Снимка LiveVarna
Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2317 места в тях, съобщиха днес от Националния статистически институт. В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, а броят на местата в тях - с 243, или с 11.7%.
В градовете детските ясли са 41 с 2250 места, а в селата - 3 с 67 места.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2019 г. в област Варна е 17.7%, като за страната тя е 17.9%. Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово, Благоевград и Враца, съответно 26.3, 23.4 и 22.6 (на 100 деца).
През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Варна са постъпили 2330 деца, или със 120 деца повече в сравнение с 2018 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 2501 деца, от които момчетата са 1312, а момичетата - 1189. В сравнение с 2018 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 5.2%.
При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2019 г. с най-голям относителен дял са децата на 2-годишна възраст - 81.3%. След тях са децата на 1 година - 18.4%, а с най-малък дял са децата на 3-годишна възраст - 0.3%.
В края на 2019 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 19.1%, при 17.1% общо за страната. В сравнение с предходната година стойността на показателя се увеличава с 1.4 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (24.3%), Плевен (22.2%) и София (столица) (22.0%).
Към 31.12.2019 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 565 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 254, като 81.9% от тях са медицински сестри (208).
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.