Нови правила за пътуващите в Австрия българи от днес. За да влязат в страната, нашенците трябва да покажат негативен резултат от PCR-тест за COVID-19.

Той не трябва да е по-стар от 3 дни.

Нужно е още медицинско удостоверение по образец на немски или английски език. Ако нямат тези документи, българите ще бъдат поставени за 10 дни под карантина в Австрия, съобщи “standartnews.com”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.