Министърът на образованието и науката със своя заповед назначи нови директори на някои варненски училища. Така Вяра Дукова вече е директор на новата професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, която се намира в сграда на територията на комплекса на ТУ-Варна.

Досегашният зам.-директор на I ЕГ Ангел Митев застава начело на престижното училище. Бившият директор на гимназията Веселин Василев, който ръководи гимназията близо 30 години, излиза в пенсия. Дарина Димитрова пък е новият директор на ОУ "Кирил и Методи". Тя е преподавател по английски език в училището.

И тримата имат амбицията да продължават да поддържат високо ниво на обучение, което да даде посока на учениците им към най-добрите университети.

Една от основните цели, които си поставя директорът на новата гимназия по компютърни системи, е заедно с целия екип да създадат едно различно професионално училище, което напълно да се отличава от всички други гимназии.

Вяра Дукова припомни, че тази година е реализиран изключително успешен държавен план-прием, а паралелката със специалност „Системно програмиране“ зае пето място в града.

Сред другите специалности са и „Микропроцесорна техника“, "Възобновяеми енергийни източници“ и „Икономическа информатика“.

Новият директор на I ЕГ е категоричен, че ще поддържат нивото, но ще се работи и по отношения на иновациите, квалификация и активиране на цялата общност.

Дългогодишният опит в училището дава основание на Ангел Митев да се кандидатира и за позицията директор. Той коментира, че интересът към гимназията е традиционно висок, а балът и тази година е впечатляващ, съобщи "Радио Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.