Изготвят проект за цялостен ремонт на Аспаруховия мост. Община Варна е представила своите изисквания по повод бъдещия ремонт, съобщи заместник-кметът по инфраструктурата Христо Иванов. От общинската администрация искат да бъде изградена интелигентна система за управление при катастрофи, както и да бъдат бъдат сложени камери за контрол на скоростта.

Вече сме направили няколко срещи с представители на АПИ, за да може да бъде конкретизирано заданието за проектиране, каза Иванов. Той припомни, че община Варна вече е финансирала обследване на съоръжението, направата на паспорт и идеен проект за извършване на ремонт.

Реконструкция на тролейната мрежа да бъде направена по такъв начин, че да бъдат освободени тротоарните конзоли, които в момента са заети от тролейните стълбове е едно от подобренията, които се предвиждат. Целта е да бъде осигурена лента за колоездачи и пешеходци, обясни зам.-кметът пред Радио Варна.

Интелигентна система за управление при катастрофи ще пренасочва трафика при възникване на пътнотранспортни произшествия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.