Експерти от Областния информационен център - Варна присъстваха на демонстрация на иновативна техника, закупена по проект на фирма „Булкрафт“ ООД. Тя е на обща стойност 1 891 784.45 лв.

С европейските средства предприятието е доставило и внедрило в работния процес комплексна система за мокро бластиране и система за водоструйно оборудване под високо налягане. Машините представляват автоматизирани роботи, които имат огромно приложение както в кораборемонта, така и в други сфери.

Благодарение на магнитните катерещи се роботи се спестява човешки труд, значително се намалява и рискът от трудови злополуки. С внедряването на новата техника фирмата пести основни ресурси и суровини, намаляват и отпадъците от производството. Чрез автоматизирания процес се повишава производителността, подобряват се условията на труд, съкращават се сроковете за ремонт.

Модерната система има благоприятен ефект и върху околната среда – с използването й запрашеността се редуцира до 92%, пести се и енергия, влаганите опасни химически вещества намаляват с над 70%. С иновативните машини работят 15-30 души от фирмата. За да ги обучат, във Варна са пристигнали представители на фирмата -производител, уточняват от “Булкрафт”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.