Не е далеко времето, когато морският транспорт може да се върне към нов вариант на изпитаните стари кораби платноходи. Причината е във високата степен на замърсяване на околната среда при използване на традиционните горива на карбонна основа се приема като основна причина за глобалното затопляне и очакваното повишаване на морското равнище. И в отговор ЕС предприема драстични мерки, отразени в директивата за пълна декарбонизация на транспорта. Това става основна тематика на програмата „Хоризонт- Европа” през новия период 2021-2024 год. Вече има и първа обява за конкурсен проект, предложен от асоциацията „Уотърборн“, насочен към декарбонизация на морския транспорт със срокове до 2030-а и до 2050 година, когато този процес трябва окончателно да приключи. Тази декарбонизация влиза като основна тематика и в нашата научно-изследователска работа през следващите години - заяви проф. д-р, инж Румен Кишев, ръководител на Центъра по хидро и аеро-динамика към ИМСТЦХА ”Акад. Ал. Балевски”- БАН. Обмисляме варианта да кандидатстваме, като се присъединим към друг европейски екип.
Задачата е изключително сложна и специфична, защото декарбонизацията означава пълен отказ от досегашните двигатели с вътрешно горене и изобщо на всякакви горива на нефтена основа, което е направо революция в технологиите въобще, в частност и морските - каза проф. Кишев. В случая учените от центъра могат да дават съвети за проектирането на формите на кораба и да извършват изпитания на моделите им в зависимост от това към какъв тип двигатели ще се ориентира морската индустрия. Възможно е това да са съвсем нови типове задвижвания с използването на възобновяеми енергийни източници. В тази връзка сега има връщане към старите кораби платноходи, естествено не с традиционните платна, а с използване по нов начин на ветровата енергия, на нови принципи на механиката, хидродинамиката, аеродинамиката. Това става едно от направленията, по които и в момента работим много усилено - планираме такава дейност, имаме докторант, който ще работи по тези теми - допълни ръководителят на ЦХА.
Енергийната ефективност на корабите по принцип е основно направление на работа в Центъра още със създаването му преди повече от 40 години. Имаме екип от добри специалисти, които сега се изправят пред ново предизвикателство. Защото декарбонизацията изисква да бъде променена изцяло концепцията и за проектирането на корабите и за тяхната експлоатация – каза още проф. Кишев. Той обясни, че доскоро се търсеха мерки за повишаване на енергийната ефективност на съществуващите кораби. Тоест на традиционната схема с традиционните типове двигатели с вътрешно горене. И там ефективността се търсеше чрез промяна на корабната форма с някои добавки от рода на пред-дюзи и други конструктивни модернизации на корпуса. А с декарбонизацията сега въпросът е за смяна на цялостната концепция на задвижване на транспортните средства. За сухопътните въвеждането на електро задвижване дава ясна перспектива и в общи линии пътя вече е очертан. За корабите, обаче, още няма концептуално решение, по което инженерите и проектантите да започнат да работят. Но така или иначе със смяната на концепцията на задвижване ще се наложат и изменения на корпусите на корабите. Ако погледнете старите платноходи, тяхната форма е съвсем различна от тази на моторните кораби, които са в експлоатация.Така че неминуемо смяната на типа задвижване ще доведе и до генерални промени при проектирането на формата на корпуса и тук ще имаме доста работа - подчерта ръководителят на ЦХА.
Припомняме, че проф. Кишев е един от водещите специалисти в областта на океанското инженерство и възобновяемите енергийни източници, доказан експерт по мореходност на корабите и динамиката на плаващи обекти в морски условия.

Стефан Денков

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.