"Статистика на европейските градове 2018 - Варна - Urban Audit" е проект на Европейската комисия, който се съфинансира от държавите участнички в него. Целта на проекта е осигуряване на надеждна и сравнима в географски и времеви аспект информация за градовете и функционалните им урбанизирани зони по показатели за демографското и социално-икономическото им състояние. Urban Audit е от малкото източници на официална статистика на ниво град. Проектът започва пилотно през 1999 година. С пълен обхват Urban Audit се провежда през 2003 г. за петнадесетте държави - членки на Европейския съюз. През 2004 г. в изследването се включват десет нови държави членки плюс България, Румъния и Турция.

От 2010 г. Националният статистически институт осигурява информация за 18 града и 17 териториални образувания, съставени от 58 общини, формиращи техния хинтерланд. През 2018 г. започна работа по следващия цикъл от проекта, имащ за цел да събере данни за 2017 - 2018 година.

Ареалът с център гр. Варна обхваща общините Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Долни чифлик и Дългопол. Средногодишното население, живеещо в ареала през периода 2017 - 2018 г. е 417 хил. души. Мъжете са 203 хиляди (48.6%), а жените - 214 хил. души (51.4%). За периода 2017 - 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са близо 75 хиляди, или 17.9% от населението на ареала. В сравнение с предходния период те нарастват с близо 2 хиляди, или с 0.4 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 20.8%, а на мъжете - 14.9%. В същото време с близо 3 хил. души намаляват лицата в ареала на възраст 15 - 64 години. Демографското натоварване на населението се увеличава. През 2017 - 2018 г. на 100 лица на възраст 15 - 64 години съответстват 48 лица от зависимите възрасти (под 15 и над 65 години). След намаляване на показателя за демографско заместване1 през периода 2015 - 2016 г. през последните две години той достига равнището на 2010 - 2012 г. - около 72%. Възможното обяснение за тези промени е миграцията към ареала и града през последните две години, в която участва предимно младо население.

Застаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 41.6 години през 2015 - 2016 г. достига 41.9 години през 2017 - 2018 година. Показателите за естественото движение на населението през 2017 - 2018 г. показват намаление на раждаемостта в ареала до 9.3‰ при 9.5‰ за периода 2015 - 2016 г. и слабо повишаване равнището на смъртност през последните две години. Естественият прираст на населението в ареала през периода 2017 - 2018 е отрицателен - населението намалява годишно с 1 152 души, или с 2.8‰.

Съществено влияние върху броя и структурата на населението оказва и механичният прираст, който през 2017 - 2018 г. е положителен - с 1 025 души годишно, или 2.5‰ се увеличава населението на ареала спрямо предходния период. Събраните в рамките на проекта данни за демографското, социалното и икономическото развитие на градовете и техните урбанизирани зони, под формата на карти, таблици и графики, могат да се намерят в най-новата електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България 2010 - 2018”. Изданието е на български и на английски език и е поместено на сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/Urban2010-2018.pdf.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.